Temeljem “Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini“ Brodsko-posavska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Brodsko-posavske županije temeljem Programa o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 u 2021. godini.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti  u smislu Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi („Službeni list Europske unije“ L 215 od 7. srpnja 2020. godine.

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno Programa u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, Program: Promidžba i razvoj gospodarstva, Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu, Pozicija R0108-03 Subvencije poduzetnicima i obrtnicima – COVID-19.

CILJ POTPORE

Cilj Javnog poziva je očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti onim subjektima čija je djelatnost otežana i ugrožena uslijed djelovanja epidemije bolesti COVID-19 i to isključivo za objekte kojima je, uslijed donošenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine, privremeno obustavljen rad i za one kojima je djelomično obustavljen rad na način da im je onemogućena usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno da smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pod pojmom „prijavitelj“ u ovom Javnom pozivu označava se subjekt malog gospodarstva za koji se traži potpora.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16) ukoliko:

 • su registrirani na području Brodsko-posavske županije i koji posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • su u cijelosti u privatnom vlasništvu;
 • im je poslovanje otežano i ugroženo zbog epidemije bolesti COVID-19 a to su mikro i mali subjekti koji:
  • imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost (ugostiteljski objekti, svečane dvorane), djelatnost poboljšanja fizičke kondicije (teretane, fitnes centri), ostale sportske djelatnosti i drugo (škole stranih jezika), a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine privremeno obustavljen rad;
  • su ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani” (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjara, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food)), skupine „Catering objekti“ (vrsta: Pripremnica obroka (catering)) i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“, kojima je djelomično obustavljan rad, odnosno onemogućena im je usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja ili gospodarskom subjektu koji obavlja dvije ili više djelatnosti pored ugostiteljstva i s njima ostvaruje prihode;
 • koji imaju najmanje 1 zaposlenog na puno radno vrijeme, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave javnog poziva (u ožujku 2021.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe;
 • koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave);
 • koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti - Uredba - (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba);
 • koji imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom).

NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I SEKTORI

U okviru ovog Javnog poziva odnosno Programa potpora male vrijednosti ne može se dodijeliti:

 • poduzetniku koji nije registriran na području Brodsko-posavske županije i koji ne posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • poduzetniku u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • poduzetniku koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima:
  • ako se iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju; ili
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • poduzetniku koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013;
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
 • ukoliko se prednost daje uporabi domaćih proizvoda umjesto uvezenih;
 • poduzetniku za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz obavljaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe);
 • srednjim i velikim poduzećima;
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 • poduzetniku čija djelatnost/poslovna aktivnost nije obustavljena Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine“, broj 131/20) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 27. studenog 2020. godine;
 • poduzetniku koji nije izvršio isplate plaće zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobiti zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • poduzetniku koji je u razdoblju od tri fiskalne godine (prethodne dvije fiskalne i tekuća fiskalna godina) ostvario potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, a poduzetnik u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti iznos od 100.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine;
 • poduzetniku koji u korištenju potpora Brodsko-posavske županije iz dosadašnjih programa nije postupao u skladu s ugovornim obvezama i na taj način je narušio iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosio na namjensko korištenje potpore;
 • poduzetniku nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • poduzetniku nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • poduzetniku u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • poduzetniku čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja, pojedinačnim vlasnicima prijavitelja ili osobama ovlaštenim za zastupanje prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (dokazuje se Skupnom izjavom).

U okviru ovog Javnog poziva odnosno Programa ne sufinanciraju se djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07)  kako slijedi:

 • Područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda;
 • Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva;
 • Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
 • Područje K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja;
 • Odjeljak 92 - Djelatnosti kockanja i klađenja;

Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu odnosno Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene:

 • proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;
 • proizvodnju, preradu i distribuciju duhana;
 • provođenje pokusa na životinjama.

Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenim u stavku 1. točkama (b), (c) ili (d) i stavku 2. i stavku 3. ovog članka i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Programa, ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ovog Programa ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene na temelju ovog Programa. U tom pogledu korisnik potpore male vrijednosti dužan je osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova te dostaviti izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. 

NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi)

Potpora se odobrava za sljedeće prihvatljive troškove prema računima:

 • za troškove nabave opreme, sirovina i materijala (osim robe za daljnju prodaju) za obavljanje registrirane djelatnosti, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme, sirovina i materijala;
 • za troškove servisa opreme za obavljanje registrirane djelatnosti, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje usluge;
 • za troškove najma softverske opreme za fiskalizaciju, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje usluge;
 • za troškove zakupa/najma poslovnog prostora u kojem se obavlja registrirana djelatnost, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja ili preslika ugovora o zakupu i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za komunalne troškove (el. energija, voda uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada) za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost i koji glase na prijavitelja te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost i koji glase na prijavitelja te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove HRT-a, naknade za javno korištenje glazbe te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje;
 • za troškove usluga knjigovodstvenog servisa, a kao dokaz se dostavlja preslika računa koji glase na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje knjigovodstvenih usluga;
 • za troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom prostoru sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (nabava zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava i sl.) te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na prijavitelja i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.

NAPOMENA: Prihvatljiv trošak je isključivo račun (ne predračun ni ponuda). Račun mora biti izdan na ime poslovnog subjekta odnosno prijavitelja te mora biti napisan na hrvatskom jeziku sa specificiranim opisom troška, nazivom troška i cijenom u kunama.

Ako je račun plaćen u EUR-ima, iznos mora biti prikazan u kunama na dan isplate, kojeg mora dati ili ovjeriti poslovna banka koja je plaćanje izvršila, a naziv kupljene opreme s opisom mora biti na hrvatskom jeziku. 

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Iznimno, troškovi mogu biti plaćeni gotovinom, ali se neće smatrati prihvatljivim ukoliko nisu izdani na ime poslovnog subjekta. Ukupna vrijednost računa za koje se traži potpora mora biti minimalno u visini očekivane potpore, a koja se isplaćuje sukladno broju zaposlenika, odnosno ukoliko prijavitelj očekuje potporu od npr. 5.000,00 kuna, ukupna vrijednost računa za prihvatljive troškove mora biti u vrijednosti minimalno 5.000,00 kuna.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nastali prije 01.01.2021. godine;
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak, osim za prijavitelja koji nije u sustavu PDV-a;
 • troškovi nabave pića za daljnju prodaju odnosno za usluživanje u ugostiteljskom objektu;
 • troškovi osoblja (plaće i davanja na i iz plaće);
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem te subjekti u vlasništvu članova obitelji prijavitelja;
 • troškovi nabave mobilnih telefona;
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 • troškovi nabave osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila kao i nabava plovila;
 • troškovi za koje je ostvarena potpora iz nekog drugog izvora financiranja nije prihvatljiv trošak;
 • ostali troškovi koji nisu izričito navedeni kao prihvatljivi troškovi.

IZNOS POTPORE I INTEZITET POTPORE

Visina  potpore odnosno subvencije je sljedeća:

 • najviše do 5.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno do 4 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine;
 • najviše do 10.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno od 5 do 8 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine;
 • najviše do 15.000,00 kn po subjektu koji ima zaposleno od 9 do 49 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Brodsko-posavska županija sudjeluje u financiranju i može dosegnuti maksimalno do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Programa.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom Programu preostane manji iznos sredstava od zatraženog iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Više informacija na www.bpz.hr.