Grad Slavonski Brod, sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, proveo je postupak javne nabave za izgradnju javne rasvjete ukupne dužine mreže javne rasvjete 3.450 metara. Postavljanje nove javne rasvjete predviđeno je na sljedećim lokacijama:

Ulica Jurja Križanića
Carinska ulica
Ulica Ruđera Boškovića
Kolodvorska ulica
Ulica Mihovila Pavlinovića
Ulica Dobriše Cesarića
Ulica fra Luke Ibrišimovića
Ulica Julija Klovića
Ulica Franje Cejtnara
Ulica Ivana Gržinića
Ulica Ivana Fajerbaha
Ulica dr. Mile Budaka
Po proteku roka za žalbu, sklopit će se ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem i krenuti u realizaciju postavljanja nove javne rasvjete.