Naslovna / Parlamentarni izbori / Čak tri nova projekta udruge "Vrapčići"

UDRUGE

Čak tri nova projekta udruge "Vrapčići"

Čak tri nova projekta udruge "Vrapčići"
Portal035
  • 2023-02-06 17:00:48

NOVI PROJEKTI UDRUGE VRAPČIĆI

 S početkom 2023. godine Udruga Vrapčići započinje s provedbom novih projekata, a to su „Gnijezdo podrške“, „F i ja“ i „Mladi za Umjetnost“.

 GNIJEZDO PODRŠKEGlavni cilj projekta „Gnijezdo podrške“ je jačati i razvijati socio - emocionalne i životne vještine mladih s ciljem smanjenja korištenja sredstava ovisnosti, promicanja mentalnog zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života. Osim toga, cilj ovog projekta je doprinos učenju različitih strategija za uspješno nošenje s izazovima odrastanja, donošenje zdravih i prosocijalnih odluka i izbora te stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Također, dodatni cilj je doprinos jačanju kapaciteta svojih djelatnika i vanjskih stručnjaka u provedbi preventivnih programa, umrežavanje stručnjaka različitih profila te doprinos razvoju volonterstva.Aktivnosti ovog programa pomno su osmišljene sukladno Minimalnim standardima prevencije ovisnosti te su usmjerene na prevenciju ovisnosti o duhanu, alkoholu, drogama i internetu u sveobuhvatan preventivni program, po načelu integriranosti i usmjerenosti na sve vrste ovisnosti, uz uključivanje različitih stručnjaka iz institucija i udruga te korištenjem raznolikih, kreativnih, edukativnih i inovativnih metoda učenja, poput psihoedukativnih predavanja za mlade i članove njihovih obitelji, edukativnih i iskustvenih radionica, osnivanja grupa uzajamne peer podrške za mlade i pružanje usluga besplatnog individualnog psihološkog savjetovanja, a sve s ciljem promicanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i svih pozitivnih ishoda koji su s njime povezani, poput samopoštovanja, samopouzdanja, psihološke otpornosti ili pozitivne slike o sebi.Očekuje se kako će projektne aktivnosti rezultirati u smanjenju zlouporabe sredstava ovisnosti i unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih, s naglaskom na mladima sa psihosocijalnim teškoćama. Očekuje se i da će korisnici unaprijediti svoje psihosocijalne vještine, od samopouzdanja, regulacije emocija, nošenja sa stresom do komunikacijskih vještina. Vrlo važno, provedbom projektnih aktivnosti doći će do umrežavanja i osnaživanja stručnjaka, kao i njihove veće educiranosti za rad u području prevencije ovisnosti i tegoba mentalnog zdravlja kao dvaju najvećih javnozdravstvenih problema koji se tiču mladih. Konačno, očekuje se kako će provedba svih projektnih aktivnosti kod šire javnosti doprinijeti većem razumijevanju mladih, osvještavanju važnosti mentalnog zdravlja i štetnosti uzimanja sredstava ovisnosti te senzibilizaciji i stvaranju pozitivnih stavova prema osobama sa psihosocijalnim teškoćama.Nositelj projekta je Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“, a partner na projektu je Udruga Enas iz Slavonskog Broda. Projekt vrijedan 18.581,19 eura financiran je iz sredstava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Projekt traje 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

MLADI ZA UMJETNOSTProjekt „Mladi za UMjetnost“ ima za cilj doprinijeti promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, unaprjeđenju kvalitete života i smanjenju korištenja sredstava ovisnosti kod mladih, a sve kroz prizmu stvaralaštva, kreativnosti i umjetnosti. Projekt je osmislila te ga uz podršku mentora provodi skupina mladih članova, volontera i zaposlenika Udruge za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići, a financiran je iz sredstava Europskih snaga solidarnosti. Projektne aktivnosti provode se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.888,00 eura.Projektne aktivnosti uključuju kreativne i umjetničke radionice namijenjene mladima u okviru Kluba Vrapčići (kreativne radionice, izrade sapuna, svijeća, prirodne kozmetike, ukrasa, uvježbavanje zbora, lutkarska i kazališna radionica, radionica pisanja poezije), psihoedukativna predavanja te edukativne i iskustvene radionice u području prevencije ovisnosti i razvoja socio - emocionalnih vještina. Također, projektne aktivnosti uključuju i organizaciju događanja za mlade, a to su edukativno – informativni panoi i štandovi, izložba Muzej mentalnog zdravlja, volonterska akcija uređivanja i oslikavanja keja, promocija zbirke poezije nastale u okviru radionica, lutkarske predstave i predstava "Zavirite u moj film" te konačno organizaciju studijskog putovanja za mlade, a sve s ciljem promicanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i svih pozitivnih ishoda koji su s njime povezani, poput samopoštovanja, samopouzdanja, psihološke otpornosti, pozitivne slike o sebi i slično, kao i prevenciju ovisnosti, kroz stvaralaštvo, kreativnost i umjetnost.Očekuje se kako će projektne aktivnosti rezultirati u unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih te prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti, s naglaskom na mladima sa psihosocijalnim teškoćama, a sve kroz poticanje na uključivanje u umjetničke, kreativne i edukativne radionice koje mladima pružaju priliku da se izraze, stvaraju te osjećaju svrhovito i ispunjeno.Vrapčići pozivaju sve zainteresirane na uključivanje u projekt „Mladi za Umjetnost“, a prijaviti se mogu na e-mail josipa@udrugavrapcici.hr ili broj +385 91 532 23 33. Europske snage solidarnosti su inicijativa Europske unije kojom se nudi prilika mladima za samostalno osmišljavanje i provođenje projekata od važnosti za lokalnu zajednicu.  

 F I JA Udruga Vrapčići započela je sa provedbom novog projekta naziva "F i JA" koji je financiran sredstvima Ekumenske Inicijative Žena - EWI u visini od 4.000,00 eura. Ciljna skupina s kojom će se ovaj projekt baviti su žene koje imaju u svojoj dijagnozi slovo F koje, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB), označava mentalne poremećaje (kategorija F). Projekt će pozitivno utjecati na psihosocijalni razvoj žena sa psihičkim smetnjama, pružiti im podršku i razumijevanje, ojačati njihove kapacitete za samostalnim životom, a isto tako, kroz aktivnosti ćemo senzibilizirati i širu javnost o učestaloj diskriminaciji i problemima sa kojima se susreću žene koje u svojoj dijagnozi imaju slovo F.Glavne aktivnosti projekta su grupe uzajamne peer podrške, radionice psihofizičkog osnaživanja (radionica 4 godišnja doba), zaštitne kreativne radionice, stručno predavanje o položaju žena sa F dijagnozom u društvu, okrugli stol na temu „Utjecaj kršćanstva na ravnopravni položaj žena u društvu i karitativne usluge Katoličke crkve za žene koje su u riziku od socijalne isključenosti“ te izvođenje kazališne predstave "Zavirite u moj film" i postavljanje izložbe "Muzej mentalnog zdravlja".Projekt se provodi u suradnji sa: Zajednicom klubova liječenih alkoholičara BPŽ i to sa Ženskim klubom liječenih alkoholičara "Vita" te sa Caritasom "Sv. Anastazija" iz Sremske Mitrovice (Srbija). 

NOVI PROJEKTI UDRUGE VRAPČIĆI

 S početkom 2023. godine Udruga Vrapčići započinje s provedbom novih projekata, a to su „Gnijezdo podrške“, „F i ja“ i „Mladi za Umjetnost“.

 GNIJEZDO PODRŠKE Glavni cilj projekta „Gnijezdo podrške“ je jačati i razvijati socio - emocionalne i životne vještine mladih s ciljem smanjenja korištenja sredstava ovisnosti, promicanja mentalnog zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života. Osim toga, cilj ovog projekta je doprinos učenju različitih strategija za uspješno nošenje s izazovima odrastanja, donošenje zdravih i prosocijalnih odluka i izbora te stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Također, dodatni cilj je doprinos jačanju kapaciteta svojih djelatnika i vanjskih stručnjaka u provedbi preventivnih programa, umrežavanje stručnjaka različitih profila te doprinos razvoju volonterstva. Aktivnosti ovog programa pomno su osmišljene sukladno Minimalnim standardima prevencije ovisnosti te su usmjerene na prevenciju ovisnosti o duhanu, alkoholu, drogama i internetu u sveobuhvatan preventivni program, po načelu integriranosti i usmjerenosti na sve vrste ovisnosti, uz uključivanje različitih stručnjaka iz institucija i udruga te korištenjem raznolikih, kreativnih, edukativnih i inovativnih metoda učenja, poput psihoedukativnih predavanja za mlade i članove njihovih obitelji, edukativnih i iskustvenih radionica, osnivanja grupa uzajamne peer podrške za mlade i pružanje usluga besplatnog individualnog psihološkog savjetovanja, a sve s ciljem promicanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i svih pozitivnih ishoda koji su s njime povezani, poput samopoštovanja, samopouzdanja, psihološke otpornosti ili pozitivne slike o sebi. Očekuje se kako će projektne aktivnosti rezultirati u smanjenju zlouporabe sredstava ovisnosti i unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih, s naglaskom na mladima sa psihosocijalnim teškoćama. Očekuje se i da će korisnici unaprijediti svoje psihosocijalne vještine, od samopouzdanja, regulacije emocija, nošenja sa stresom do komunikacijskih vještina. Vrlo važno, provedbom projektnih aktivnosti doći će do umrežavanja i osnaživanja stručnjaka, kao i njihove veće educiranosti za rad u području prevencije ovisnosti i tegoba mentalnog zdravlja kao dvaju najvećih javnozdravstvenih problema koji se tiču mladih. Konačno, očekuje se kako će provedba svih projektnih aktivnosti kod šire javnosti doprinijeti većem razumijevanju mladih, osvještavanju važnosti mentalnog zdravlja i štetnosti uzimanja sredstava ovisnosti te senzibilizaciji i stvaranju pozitivnih stavova prema osobama sa psihosocijalnim teškoćama. Nositelj projekta je Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“, a partner na projektu je Udruga Enas iz Slavonskog Broda. Projekt vrijedan 18.581,19 eura financiran je iz sredstava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Projekt traje 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

MLADI ZA UMJETNOSTProjekt „Mladi za UMjetnost“ ima za cilj doprinijeti promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, unaprjeđenju kvalitete života i smanjenju korištenja sredstava ovisnosti kod mladih, a sve kroz prizmu stvaralaštva, kreativnosti i umjetnosti. Projekt je osmislila te ga uz podršku mentora provodi skupina mladih članova, volontera i zaposlenika Udruge za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići, a financiran je iz sredstava Europskih snaga solidarnosti. Projektne aktivnosti provode se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.888,00 eura. Projektne aktivnosti uključuju kreativne i umjetničke radionice namijenjene mladima u okviru Kluba Vrapčići (kreativne radionice, izrade sapuna, svijeća, prirodne kozmetike, ukrasa, uvježbavanje zbora, lutkarska i kazališna radionica, radionica pisanja poezije), psihoedukativna predavanja te edukativne i iskustvene radionice u području prevencije ovisnosti i razvoja socio - emocionalnih vještina. Također, projektne aktivnosti uključuju i organizaciju događanja za mlade, a to su edukativno – informativni panoi i štandovi, izložba Muzej mentalnog zdravlja, volonterska akcija uređivanja i oslikavanja keja, promocija zbirke poezije nastale u okviru radionica, lutkarske predstave i predstava "Zavirite u moj film" te konačno organizaciju studijskog putovanja za mlade, a sve s ciljem promicanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i svih pozitivnih ishoda koji su s njime povezani, poput samopoštovanja, samopouzdanja, psihološke otpornosti, pozitivne slike o sebi i slično, kao i prevenciju ovisnosti, kroz stvaralaštvo, kreativnost i umjetnost. Očekuje se kako će projektne aktivnosti rezultirati u unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih te prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti, s naglaskom na mladima sa psihosocijalnim teškoćama, a sve kroz poticanje na uključivanje u umjetničke, kreativne i edukativne radionice koje mladima pružaju priliku da se izraze, stvaraju te osjećaju svrhovito i ispunjeno. Vrapčići pozivaju sve zainteresirane na uključivanje u projekt „Mladi za Umjetnost“, a prijaviti se mogu na e-mail josipa@udrugavrapcici.hr ili broj +385 91 532 23 33. Europske snage solidarnosti su inicijativa Europske unije kojom se nudi prilika mladima za samostalno osmišljavanje i provođenje projekata od važnosti za lokalnu zajednicu.   

 F I JA Udruga Vrapčići započela je sa provedbom novog projekta naziva "F i JA" koji je financiran sredstvima Ekumenske Inicijative Žena - EWI u visini od 4.000,00 eura. Ciljna skupina s kojom će se ovaj projekt baviti su žene koje imaju u svojoj dijagnozi slovo F koje, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB), označava mentalne poremećaje (kategorija F). Projekt će pozitivno utjecati na psihosocijalni razvoj žena sa psihičkim smetnjama, pružiti im podršku i razumijevanje, ojačati njihove kapacitete za samostalnim životom, a isto tako, kroz aktivnosti ćemo senzibilizirati i širu javnost o učestaloj diskriminaciji i problemima sa kojima se susreću žene koje u svojoj dijagnozi imaju slovo F.Glavne aktivnosti projekta su grupe uzajamne peer podrške, radionice psihofizičkog osnaživanja (radionica 4 godišnja doba), zaštitne kreativne radionice, stručno predavanje o položaju žena sa F dijagnozom u društvu, okrugli stol na temu „Utjecaj kršćanstva na ravnopravni položaj žena u društvu i karitativne usluge Katoličke crkve za žene koje su u riziku od socijalne isključenosti“ te izvođenje kazališne predstave "Zavirite u moj film" i postavljanje izložbe "Muzej mentalnog zdravlja". Projekt se provodi u suradnji sa: Zajednicom klubova liječenih alkoholičara BPŽ i to sa Ženskim klubom liječenih alkoholičara "Vita" te sa Caritasom "Sv. Anastazija" iz Sremske Mitrovice (Srbija).