Naslovna / Parlamentarni izbori / Slavonski Brod među najuspješnijim gradovima po odvajanju otpada

RADAR

Slavonski Brod među najuspješnijim gradovima po odvajanju otpada

Slavonski Brod među najuspješnijim gradovima po odvajanju otpada
Portal035
  • 2024-05-17 15:00:45

Uvođenjem novog modela odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog otpada (dalje u tekstu: „MKO“) kroz sustav vrećica, Grad Slavonski Brod je znatno je umanjio ukupnu količinu sakupljenog MKO u 2023. godini odnosno ukupna količina ne deponiranog MKO u tijelo odlagališta otpada Vijuš-Jug iznosi 1.974,37 t. Stopa odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i biootpad) (dalje u tekstu: „KO“) za Grad Slavonski Brod tijekom 2023. godine iznosi 54,72%, a pri čemu je cilj do konca 2024. odvojiti 60% KO te ostvariti ciljeve koji su definirani Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine („Narodne novine“ br. 84/23). Grad Slavonski Brod 2023. godine je, u odnosu na 2022. godinu, umanjio ukupnu količinu sakupljenog MKO u 2023. godini za 25,45%

Količina deponiranog MKO na području grada Slavonskog Broda za 2023. godinu iznosi 5.783,07 t, a dok ukupno sakupljena količina KO za 2023. godinu iznosi 12.772,38 t, a prema ostvarenim rezultatima odvojenog sakupljenog KO, Grad Slavonski Brod za 2023. godinu neće platiti poticajnu naknadu.

Svake godine u prosincu tekuće godine, JLS zaprima Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prethodnu godinu, a kojim se utvrđuje iznos poticajne naknade. Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21), poticajna naknada je mjera, odnosno tzv. „kazna“ kojom se potiče JLS da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio MKO u ukupno sakupljenom KO koji nastaje na području te JLS.

Prilog:


Tablica 1. Poticajna naknada za smanjenje količine MKO za 2023. godinu – obračun u prosincu 2024. godine za 2023. godinu (izvor podataka: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, od 29. travnja 2024.g.) U veljači 2022. godine, TD Komunalac d.o.o. podijelio je ukupno 27.897 novih spremnika za odvojeno prikupljanje KO (spremnici za papir, plastiku i biootpad) čime je Grad Slavonski Brod omogućio veću stopu razdavanja korisnog otpada na izvoru korisnika javne usluge. Nabava spremnika je sufinancirana bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša do 85% ukupne vrijednosti, a dok je Grad Slavonski Brod osigurao 15% sredstva iz vlastitog proračuna.Osim novih spremnika za reciklabilni otpad koji su podijeljeni korisnicima javne usluge na području grada Slavonskog Broda za potrebe odvojenog prikupljanja KO, građanima su dostupna 3 (tri) reciklažna dvorišta na području grada Slavonskog Broda u koja građani mogu bez naknade odložiti reciklabilni otpad. Informacije o radnom vremenu Reciklažnih dvorišta na području grada Slavonskog Broda su dostupne na službenim web stranicama TD Komunalac d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, davatelja javne usluge.Temeljem navedenog, Grad Slavonski Brod kontinuirano radi na unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području grada te predviđa da će do kraja 2024. godine ostvariti ciljeve gospodarenja otpadom, a koji se odnose na veću stopu odvajanja otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada).Također, tijekom 2022. i 2023. godine prijavljena su ukupno dva projekta za potrebe izgradnje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom pod slijedećim nazivom projekta:
  1. Kompostana Slavonski Brod;

  2. Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu.

Ukupna vrijednost oba projekta iznosi 7.735.404,69 EUR.