U prigodi obilježavanja ovog dana, posebice ukazujemo na važnost educiranja i senzibiliziranja javnosti kako bi se olakšalo prijavljivanje slučajeva seksualnog nasilja nad djecom te kontinuiranog provođenja programa preventivnog osnaživanja djece.

Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja se, od 2015. godine, na inicijativu Vijeća Europe, obilježava u zemljama članicama Europske unije 18. studenoga.

Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, koju je ratificirala i Republika Hrvatska, naglašava nužnost trajnog i usklađenog djelovanja tijela državne uprave, javnih institucija, organizacija civilnog društva, stručnjaka, javnosti te ostalih društvenih dionika u svrhu stvaranja uvjeta za trajnu dobrobit i zaštitu prava djece.

U prigodi obilježavanja ovog dana, posebice ukazujemo na važnost educiranja i senzibiliziranja javnosti kako bi se olakšalo prijavljivanje slučajeva seksualnog nasilja nad djecom te kontinuiranog provođenja programa preventivnog osnaživanja djece. Zajedničkim djelovanjem djeci trebamo omogućiti da odrastaju u zaštićenom okružju, u kojem će biti sigurna i slobodna jer, podsjećamo, seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece nije problem samo onoga koji ga doživljava već problem cijelog društva i svih nas.