Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zrakuMjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije sumporovodika u zraku. Tako je mjerna postaja Slavonski Brod 2 bilježila kontinuirano prekoračenje dopuštene satne koncentracije H2S od 7µg/m3, a najveća koncentracija izmjerena 3. listopada 2017. iznosila je 123,7µg/m3.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost sumporvodika ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. U razdoblju od 1. siječnja ove godine do danas ta granična vrijednost je prekoračena čak 123 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod -1, te 79 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2. Grad Slavonski Brod ponovno je dopisom upozorio nadležno ministarstvo na ovakve alarmantne podatke o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu. 

Izvor: Grad Slavonski Brod