Cilj poziva je poboljšanje i razvitak infrastrukture za bicikliste UPSB kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije CO2, čime bi se povećala mobilnost na UPSB. Svrha Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih prometnica namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš. Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na urbanom području, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK.

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. lipnja 2018. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine. Razdoblje provedbe projekata u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (dio koji je Prilog 1. ovih Uputa).

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Priprema projektne i druge dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola (kako bi bila prihvatljiva za financiranje, predmetna aktivnost mora biti izravno povezana uz odgovarajuću aktivnost iz točke 2., odnosno prihvatljiva je samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati).
Izgradnja nove i poboljšanje postojeće infrastrukture za biciklistički promet poput biciklističkih staza, biciklističko-pješačkih staza, biciklističkih traka uz postojeće ceste (proširenje) mješovitog prometa u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
Izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti u prometu i povećanja broja korisnika biciklističke infrastrukture
Stručni nadzor radova
Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava)
Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka)
Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. ovih Uputa)